KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Bilgilendirme İşbu Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (“Bilgilendirme”)
amacı, internet sitesinin, (“Portal”) kullanımı da dahil olmak üzere LABİRENT
DUŞAKABİN CAM MAKİNE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (bundan sonra kısaca SELDUŞ olarak anılacaktır), şirketin faaliyetleri sırasında elde edilen ve/veya üçüncü
kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesine uygun
olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Bu Bilgilendirme aşağıdaki konuları içerir:

Veri sorumlusunun kimliği,

Hangi kişisel verilerin elde edildiği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Kişisel verileri işlemenin hukuki sebebi,

Kişisel verileri saklama süresi,

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği,

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği,

Kişisel verisi işlenen gerçek kişinin (“İlgili Kişi”)
Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları,

Veri sorumlusuna başvuru usulü.

1) Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SELDUŞ  tarafından işbu Bilgilendirmede açıklanan
şekilde toplanacak ve işlenebilecektir.

2) Toplanan Kişisel Veriler SELDUŞ, aşağıda belirtilen
metotlarla İlgili Kişiye ait çeşitli statik ve dinamik veriler toplamaktadır. SELDUŞ’un
topladığı veriler, İlgili Kişinin SELDUŞ ’tan aldığı hizmetlere ve hizmetin
özelliklerine bağlı olarak farklılaşmaktadır.

SELDUŞ, İlgili Kişiye ilişkin özel nitelikli kişisel veri toplamamaktadır.
Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileridir.

SELDUŞ tarafından toplanan kişisel verilerin hangileri olduğu aşağıda lar
halinde belirtilmiştir. Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım
ve teknolojik araçlar vasıtasıyla İlgili Kişinin cihazlarından toplanan veriler
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İlgili Kişinin SELDUŞ veya çağrı
merkezlerimizi arama nedenleri, ses kayıtları, evimin değeri ve bölge raporu
bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ürün üzerinde sorgusu
oluşturulan il, ilçe, mahalle, İlgili Kişinin Portal üzerinden baktığı ürünler,
metrekare fiyatları, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme
gibi modülleri üzerinden İlgili Kişinin ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün
tedarikçisi firmaların İlgili Kişi ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya
bannerda belirtilen İlgili Kişiye ait veriler, SELDUŞ ’e son giriş tarihi,
ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve
hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve
ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri
sorunlar. Konum Verileri: İlgili Kişinin mobil uygulama kullanımı sırasında
kendi bulunduğu konum etrafındaki ilanları aramak istediğinde ve izin vermesi
durumunda elde edilen İlgili Kişinin bulunduğu yere ait konum bilgisi.

3) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz
aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır; Doğrudan SELDUŞ ’a Vermiş
Olduğunuz Veriler: Portal dahil SELDUŞ  tarafından verilen hizmetlerin kullanımı
öncesinde veya sırasında, SELDUŞ ’a İlgili Kişinin kendi inisiyatifi ile
verdiği kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan İlgili Kişi
tarafından SELDUŞ ’a pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel
verileri kapsar. Portal’ı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: SELDUŞ ’un
sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla
alınan İlgili Kişinin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri
kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri, favorilere ekle ve sık kullanılanlar
ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Ayrıca, SELDUŞ , online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi
amacıyla Portal’ı kullanan İlgili Kişinin üye olmasa dahi sitedeki
davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirmekte ve
görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi
metrikleri temel alan verileri toplamaktadır. Bu kişisel veriler, tamamen veya
kısmen otomatik yöntemlerle toplanan verilerdir.

Açık Kaynaklardan Elde Ettiğimiz Veriler: İhtiyaç duyulduğunda ticaret
sicili, sosyal medya gibi kamuya açık kaynaklardan İlgili Kişiye ait kişisel
veriler toplanabilmektedir. Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik
yöntemlerle ya da veri kayıt sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan
yöntemlerle toplanan verilerdir.

4) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları SELDUŞ  tarafından toplanan kişisel verilerin  bazında işlenme amaçları aşağıda
belirtilmiştir: Kimlik ve İletişim Bilgilerinin İşlenme Amacı:

Müşteriyi tanıma,

Müşteri portföy yönetimi,

Promosyon ve etkinlikler konusunda bilgilendirme,

Risk analizi,

Şikayet yönetimi,

Müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetme,

Pazarlama ve reklam iletilerinin gönderilmesi

İletişim,

Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

Denetim ve kontrol,

Müşteri doğrulama,

Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası,

Dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanların İşlenme Amacı:

Kullanıcı kayıtlarının kontrolü,

Satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi,

Müşteri portföy yönetim kalitesinin ölçümü ve
geliştirilmesi,

Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama,

Kullanıcı kaydının yapılması,

Sorun/hata bildirimi,

Operasyonel faaliyetlerin kontrolü,

Alacak takibi, tahsilat ve faturalandırma işlemleri,

Kullanıcı ilgi analizi,

Kontrol,

Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,

Satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin
geliştirilmesi,

İş geliştirme,

Pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi
süreçlerini yürütmek. Konum verilerinin İşlenme Amacı:

Konuma bağlı veya konumla ilişkili SELDUŞ  fonksiyonlarının kullandırılması,

Denetim ve kontrol, • Risk yönetimi. Anket Verilerinin
İşlenme Amacı:

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi,

SELDUŞ ’un işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler
ile Portal’ın kullanım amaçlarına uygun olarak pazarlama, istatistiki analiz
yapma ve süreçlerin iyileştirilmesi

5) Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Sebebi Kişisel
verilerinizin işlenme sebepleri, işlenme amaçlarına bağlı olarak farklılık
arzetmektedir. Kişisel verilerin SELDUŞ  tarafından işlenme sebepleri aşağıda
belirtilmiştir. Açık rıza sebebinin dışındaki hallerde İlgili Kişinin açık
rızası aranmamaktadır. İlgili Kişinin Açık Rızasına Dayalı Olarak İşleme:
Müşteri portföy yönetimi, promosyon ve etkinlikler konusunda bilgilendirme,
pazarlama ve reklam iletilerinin gönderilmesi, bu amaçlarla iletişim kurulması,
kullanım verileri ve ilgi alanlarının tespiti, satış, online davranışsal
reklamcılık ve pazarlama, kullanıcı ilgi analizi, konum bilgilerinin alınması,
ölçümleme ve profilleme, SELDUŞ ’in işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel
kişiler ile Portal’ın kullanım amaçlarına uygun olarak pazarlama gibi amaçlarla
yapılan kişisel veri işlenmesi İlgili Kişinin açık rızasına dayalı olarak
yapılmaktadır. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Hallerinde İşleme: 5651 sayılı
yasa kapsamında yer sağlayıcı olarak Portal ziyaretçilerinin IP bilgilerini
işlemesi, iletişim bilgileri gibi verileri işlemesi ve benzer hukuki
düzenlemeler gereğince kişisel verileri işlemesi kanun hükmüne dayalı olarak
yapılmaktadır.

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu
Olması Sebebiyle İşleme: Şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, bu amaçla
iletişim kurmak, yetkili makam ve mercilerin taleplerine cevap vermek, vergi,
SGK ve diğer yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla yapılan
kişisel veri işlenmesi hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesine dayalı olarak
yapılmaktadır. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması:
Ticaret sicili, sosyal medya gibi açık kaynaklardan elde edilen kişisel
verilerin, alenileştirme amacı çerçevesinde işlenmesi, alenileştirme sebebine
dayalı olarak yapılmaktadır. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar
Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin
Zorunlu Olması: Risk analizi, satış süreçlerinin iyileştirilmesi, satış sonrası
hizmetlerin geliştirilmesi, müşteri portföy yönetim kalitesinin ölçümü ve
geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, istatistiki analiz yapma ve
süreçlerin iyileştirilmesi, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi. denetim ve
kontrol gibi amaçlarla yapılan kişisel veri işlenmesi meşru menfaat sebebine
dayalı olarak yapılmaktadır.

6) Kişisel Verileri Saklama Süresi SELDUŞ , elde ettiği
kişisel verileri, işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen
şartlar çerçevesinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edecektir. Kişisel veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve
diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması
gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

SELDUŞ , Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya İlgili Kişi ile olan diğer hukuki
ilişkilerinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık
kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak
üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca
kişisel verileri saklayabilecektir.

7) Kişisel Verilerinizin Aktarılması SELDUŞ , İlgili Kişiye
ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni
verileri başta üyelik sözleşmesi gereklerini ve verdiği hizmetleri ifa etmek,
sistem performansını geliştirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme
ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı
tespit etmek ve önlemek, sunduğu hizmetleri geliştirmek, operasyonel
değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini
doğrulamak üzere ve yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan
herhangi birini gerçekleştirebilmek için sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz
dış kaynak hizmet sağlayıcılar, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı
merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım
şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan
şirketler, sosyal medya mecraları, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti
aldığımız kişi ve kurumlar, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin
gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, işbirliği yaptığımız veya
hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil),
finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel
kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci,
idari ve yargı organlarına aktarılabilecektir. SELDUŞ  kişisel verileri yukarıda belirtilen
kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere
yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da
aktarabilecektir.

8) Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği Saklanan,
kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka
aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan
alınacaktır. SELDUŞ , kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt
eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve ulaşılmasını
engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler çeşitli yöntemler ve
güvenlik teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

SELDUŞ , elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına
açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

SELDUŞ , işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla İlgili
Kişiye ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak
tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri
için gerekli uyarılarda bulunacaktır. SELDUŞ  üzerinden başka uygulamalara link verilmesi
halinde SELDUŞ , link verilen uygulamaların kişisel verilerin korunması,
gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır.

9) Kanun Kapsamındaki Haklarınız Kanun’un 11. maddesi
gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme
amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya
yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş
olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok
edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10) Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü Yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu
sıfatıyla SELDUŞ ’un Fatih Mah. 1191. Sok. 6 Sarnıç, Gaziemir/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, veya Kişisel
Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile
iletebilirsiniz. SELDUŞ ’un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı
saklıdır.

Başvurunuzda;

1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik
numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik
numaranızın,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaranızın,

5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya
ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ : LABİRENT DUŞAKABİN CAM MAKİNE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.   Fatih
Mah. 1191. Sok. 6 Sarnıç, Gaziemir, İzmir